Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Προγραμματισμός & Διοίκηση Έργων

Εξάμηνο:8ο
Διδάσκοντες: Κ.Κηρυττόπουλος, Ε.Μπέλλος

 

Περιγραφή

Ορισμός έργου, ορισμός διοίκησης έργου, διεργασίες διοίκησης έργων. Διεθνή και Εθνικά πρότυπα διοίκησης έργων (ISO21502, PMBOK, ΕΛΟΤ1429). Κύκλος Ζωής – έργα και επιχειρηματική στρατηγική. Οργανωτικές δομές. Διευθυντής έργου - Γραφείο διοίκησης έργων. Παρακίνηση εργαζομένων. Διαχείριση αντικειμένου - Δομή ανάλυσης εργασιών - WBS. Διαχείριση χρόνου – Gantt - Μέθοδος CPM – Συνολικό και ελεύθερο περιθώριο - Αβεβαιότητα εκτιμήσεων – PERT. Διαχείριση κόστους - Ταμειακές ροές – Χρονικά κατανεμημένος προϋπολογισμός. Ανάλυση δεδουλευμένης αξίας (EVM). Διαχείριση πόρων – εξομάλυνση και εξισορρόπηση πόρων. Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνων. Διαχείριση ενδιαφερομένων μερών και επικοινωνίας – RACI πίνακας αρμοδιοτήτων. 

Εργαστήριο: Ορισμός δραστηριοτήτων έργου, Εισαγωγή δραστηριότητας – διάρκειας - συσχετίσεις δραστηριοτήτων. Διάρκεια Έργου, Οργάνωση σε Φάσεις, Ορόσημα, Κρίσιμος δρόμος. Διαμόρφωση πόρων, Κόστος δραστηριοτήτων. Πρόγραμμα αναφοράς - καταγραφή πραγματικής εξέλιξης έργου. Αντιστοίχιση πόρων σε δραστηριότητες - κοστολόγηση μέσω πόρων. Μορφοποίηση αναφορών, Εκτυπώσεις, Διάγραμμα δικτύου. Ημερολόγια, Συσχέτιση με προϋποθέσεις χρονικών περιορισμών, Χρόνος προπορείας/υστέρησης. Ανάλυση δεδουλευμένης αξίας.