Ο Μηχανικός Παραγωγής

Ο Ρόλος του Μηχανικού Παραγωγής

Ο ρόλος του Μηχανικού Παραγωγής εκτείνεται και έξω απο τα εργοστάσια. Το πρόβλημα της διοίκησης της παραγωγής, του οποίου τη γενικότητα τα τελευταία μόνο χρόνια αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε, είναι ευρύτερο από τη συμβατικώς τεχνολογική-του άποψη: παραγωγή, αν μη τι άλλο, μπορούμε να έχουμε και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του τομέα παροχής υπηρεσιών που πιθανόν δεν σχετίζονται ή σχετίζονται έμμεσα μόνο με τον βιομηχανικό τομέα (π.χ. νοσοκομεία, τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί, εταιρίες λογισμικού, γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, κλπ.), η διοίκησή-της όμως παρουσιάζει παρόμοια προβλήματα. Συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις αποφεύγουμε τη λέξη "παραγωγή" (π.χ. στις εκφράσεις "διοίκηση λειτουργιών" - Operations Management - ή Επιχειρησιακή Ερευνα - Operational Research) διότι στο μυαλό των περισσοτέρων ανθρώπων η λέξη αυτή έχει αναπόσπαστα συνδεθεί με την εικόνα πολυπλόκων μηχανημάτων. Αν παρ' όλα αυτά εξακολουθεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων μη βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών να θεωρείται σαν έργο Μηχανικού Παραγωγής, αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς, στη μελέτη του όλου συστήματος της βιομηχανικής παραγωγής, έχουν αναπτυχθεί τρόποι προσέγγισης που έχουν, όπως και στους περισσότερους κλάδους της επιστήμης του Μηχανικού, ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό την εφαρμογή της Επιστημονικής Μεθόδου και τη χρήση εφηρμοσμένων μαθηματικών. Θα πρέπει όμως εδώ να τονιστεί οτι οι μέθοδοι αυτές αντλούν επίσης και από άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες που σπανίως απασχολούν τους υπόλοιπους κλάδους της Επιστήμης του Μηχανικού, όπως η Φυσιολογία και η Ψυχολογία της εργασίας. Κι' αυτό διότι καίρια μέλη του συστήματος κάθε παραγωγής είναι οι άνθρωποι.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οπως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση Διπλωματούχου Μηχανικού, έτσι και στον Μηχανικό Παραγωγής ανοίγονται οι δύο κλασσικoί δρόμοι επαγγελματικής σταδιοδρομίας: - η σταδιοδρομία του στελέχους - προϊσταμένου παραγωγής (και αργότερα προϊσταμένου σε υψηλότερες θέσεις) και - η σταδιοδρομία του μελετητή - συμβούλου. Ο πρώτος είναι - όπως θα είναι πια προφανές από τα εκτεθέντα - ο δρόμος για τον οποίο κατ' εξοχήν έχει δημιουργηθεί ο Κύκλος Σπουδών του Μηχανικού Παραγωγής. Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον ότι σήμερα παρουσιάζονται διαρκώς και περισσότερες ευκαιρίες στην Ελληνική οικονομία καθαρά "μελετητικής" απασχόλησης του Μηχανικού Παραγωγής, είτε σε τμήματα π.χ. οργάνωσης / μελέτης διαδικασιών, σε μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, είτε σε γραφεία και επιχειρήσεις συμβούλων οργάνωσης. Ειδικότερα, οι δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης των Μηχανολόγων Μηχανικών Παραγωγής στη χώρα-μας είναι κυρίως οι ακόλουθες.

Βιομηχανία και Βιοτεχνία

Ο Μηχανικός Παραγωγής έχει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες απασχόλησης σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή βιοτεχνική μονάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός-της ή το είδος των προϊόντων που κατασκευάζει. Οι αρμοδιότητες που μπορεί να κληθεί να αναλάβει είναι τόσο διοικητικές, με την ιδιότητα του προϊσταμένου της παραγωγής τμήματος ή και ολόκληρου του εργοστασίου, όσο και μελετητικές, στις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διατηρούν τμήματα προετοιμασίας της παραγωγής, προγραμματισμού/συντονισμού της παραγωγής, μελέτης εργασίας, επιχειρησιακής έρευνας, ελέγχου ποιότητος, βιομηχανικής κοστολόγησης, ή επενδύσεων. Η ευρύτητα των γνώσεων των Μηχανικών Παραγωγής, τόσο σε τεχνολογικά θέματα όσο και σε οικονομικά ή οργανωτικά θέματα, είναι ο λόγος που συχνά προωθούνται στις ανώτατες διοικητικές θέσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ιδιωτικές Υπηρεσίες και Οργανισμοί

Τα ιδιωτικά γραφεία και εταιρίες συμβούλων οργάνωσης είναι ιδιαίτερα πρόθυμα να προσλάβουν μηχανικούς παραγωγής οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και χωροταξίας εργοστασίων, οργάνωσης αποθηκών και διακίνησης υλικών, πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας επενδύσεων, κλπ. Οι εταιρίες λογισμικού αρχίζουν πλέον να συνειδητοποιούν την τεράστια σημασία και ευκαιρία που αντιπροσωπεύει ο χώρος των εφαρμογών της Πληροφορικής στην παραγωγή (γνωστός με το διεθνή όρο CIM = Computer - Integrated Manufacturing) και βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση στελεχών με γνώσεις τόσο της τεχνολογίας λογισμικού όσο και της οργάνωσης και τεχνολογίας της παραγωγής. Ο τομέας αυτός αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους Μηχανικούς Παραγωγής του αύριο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ικανοποιητικές γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί

Ολες οι μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, κλπ.) διαθέτουν τμήματα μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, στα οποία οι Μηχανικοί Παραγωγής έχουν όλα τα εφόδια για να εργασθούν. Δυνατότητες απασχόλησης υπάρχουν και σε άλλους οργανισμούς (π.χ. τράπεζες) που διατηρούν συχνές συναλλαγές με βιομηχανικές επιχειρήσεις.