Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Εφοδιαστική (Μεταφορές – Διανομή)

Εξάμηνο:7ο
Διδάσκοντες: Σ.Πόνης, Π.Γεωργίου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη σύγχρονη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας και Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας. Αναλυτικές Μέθοδοι Επίλυσης Προβλημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στρατηγικές αποφάσεις σχεδιασμού δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας (Location Problem). Διοίκηση Μεταφορικού Έργου. Αλγόριθμοι Δρομολόγησης μεταφορικού στόλου. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μεταφορών. Κοστολόγηση Μεταφορικού Έργου. Συστήματα Διανομής. Στόχοι της διανομής. Σχέσεις Μάρκετινγκ και διανομής. Εξυπηρέτηση πελατών και διανομή. Κανάλια διανομής. Σχεδιασμός δικτύου διανομής. Διανομή με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων. Αλγόριθμοι διανομής. Διαχείριση Ζήτησης (Demand Management) και Πρόγνωση (Forecasting). Μέθοδοι Πρόγνωσης (χρονοσειρές, απλή εκθετική εξομάλυνση, Εκθετική Εξομάλυνση με τάση, με εποχικότητα, με τάση και εποχικότητα). Αποθέματα και στατιστικός έλεγχος αποθεμάτων. Κυκλικό απόθεμα και απόθεμα ασφαλείας. Διοίκηση Προμηθειών – Σύνδεση με Διαχείριση Ζήτησης και Αποθεμάτων. Η σημασία του αποθέματος σε δυναμικά συστήματα με υψηλές διακυμάνσεις ζήτησης. Διαχείριση μεταβλητότητας της Ζήτησης. Παίγνιο διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Βασικοί Δείκτες Απόδοσης. Κωδικοποίηση Προϊόντων, Γραμμωτός Κώδικας και Τεχνολογίες Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID). Διαχείριση Χρηματικών Ροών και Εφοδιαστική Αλυσίδα.