Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαχείριση διακινδύνευσης και επιχειρησιακής συνέχειας

Εξάμηνο:7ο     
Διδάσκοντες: Κ.Κηρυττοπουλος
 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Στο Έννοια κινδύνου και διακινδύνευσης, διαχείριση διακινδύνευσης σε έργα μηχανικού, διαχείριση διακινδύνευσης σε επίπεδο επιχείρησης, επιχειρησιακή συνέχεια, μέθοδοι αναγνώρισης (εντοπισμού) κινδύνων, μέθοδοι ανάλυσης κινδύνων – ποιοτικές τεχνικές, μέθοδοι ανάλυσης κινδύνων – ποσοτικές τεχνικές, μέθοδοι αποτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και κουλτούρα διαχείρισης διακινδύνευσης, ανθρώπινες προκαταλήψεις (human biases) στη διαχείριση διακινδύνευσης, ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων και αξιολόγησης της διακινδύνευσης. Δομή ανάλυσης κινδύνων, Κατάλογοι κινδύνων, Πίνακας κινδύνων, Κλίμακες πιθανότητας και συνέπειας, Ποσοτική μέτρηση διακινδύνευσης, Προσομοίωση Monte Carlo, Στρατηγικές αποφυγής/ μετριασμού/ μεταφοράς κινδύνων, φύλλα και μητρώα κινδύνων, ψυχολογία / αντίληψη διαχείρισης κινδύνων.