Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Ολιστική Διαχείριση πόρων και εκτάκτων καταστάσεων σε αυτοκινητοδρόμους και Οδικές Σήραγγες μέσω ενός ολοκληρωμένου ευφυούς τεχνολογικού συστήματος

Συμμετέχοντες Φορείς: Μετροτεχνικό Εργαστήριο - Εγνατία ΟΔΟΣ ΑΕ - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - ΤΕΚΜΟΝ ΙΚΕ - Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διάρκεια Έργου: 36 μήνες

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

Ιστοσελίδα έργου: http://odos.simor.mech.ntua.gr/


Άξονας 1: Δημιουργία μεθόδου διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεωνΟ.Δ.Ο.Σ. - H.M.R.T.

Στο έργο επιχειρείται η διερεύνηση της συστημικής αντιμετώπισης των εκτάκτων καταστάσεων με χρήση του μοντέλου θεωρητικού εντοπισμού και αποτίμησης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα κωδικοποιούνται προσφέροντας τα πρωτογενή δεδομένα για το σχεδιασμό και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης των χειριστών. Παράλληλα αναπτύσσεται υπηρεσία βελτιστοποίησης χρήσης διαθέσιμων πόρων αλλά και των σχετικών διαδρομών επέμβασης. Τα παραπάνω συνεξετάζονται με υπάρχοντα πρωτόκολλα/διαδικασίες της Ε.Ο.Α.Ε. και απεικονίζονται στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόρων και εκτάκτων περιστατικών με χρήση τεχνολογιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Άξονας 2: Λογισμικό εκπαίδευσης χρηστών και κωδικοποίηση ευρημάτων για διαχειριστές Κ.Ε.Κ.

Στον άξονα αυτό γίνεται έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των χρηστών για τη συμπεριφορά τους κατά την οδήγηση σε σήραγγα. Από τα αποτελέσματα εντοπίζονται πιθανές συμπεριφορές οι οποίες θα έρθουν σε γνώση των διαχειριστών των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογισμικού εκπαίδευσης των χρηστών των σηράγγων το οποίο θα είναι βασισμένο στις αρχές της παιγνιοποίησης. Τα ευρήματα θα επικοινωνηθούν στους χειριστές Κ.Ε.Κ.

Άξονας 3: Προσομοίωση πυρκαγιάς και συμπεριφορά χρηστών

Εδώ επιχειρείται η αξιολόγηση της λειτουργίας του συνολικού συστήματος της οδικής σήραγγας, η συμπεριφορά των αρμοδίων με την ασφάλεια και η διαδικασία διαφυγής. Η έρευνα θα γίνει μέσω της χρήσης λογισμικού τρισδιάστατης ανάλυσης πυρκαγιάς μαζί με τη χρήση λογισμικού προσομοίωσης εκκένωσης. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών συνθηκών που αναπτύσσονται κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε σήραγγα με στόχο την εκτίμηση της απόκρισης των εγκλωβισμένων χρηστών και την αποτίμηση της συνολικής διάρκειας της εκκένωσης. Επίσης θα αναπτυχθεί μέθοδος που σε συνεργασία με εξοπλισμό θα καταγράφει τα διακινούμενα επικίνδυνα φορτία.

Άξονας 4: Ολοκληρωμένο ευφυές σύστημα ειδοποίησης και διαχείρισης πόρων και εκτάκτων καταστάσεων.

Αναπτύσσεται ένα ευφυές σύστημα ειδοποίησης και διαχείρισης πόρων και εκτάκτων καταστάσεων που θα ενισχύσει και θα βελτιστοποιήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες οι οποίες γίνονται με μη αυτοματοποιημένο τρόπο. Το ολοκληρωμένο σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα από τα άλλα συστήματα του Οργανισμού.

 

Το έργο ΟΔΟΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ- 02374).