Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστασεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)

Συμμετέχοντες Φορείς: Μετροτεχνικό Εργαστήριο - Ocean Finance - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - ΕΛΟΤ - Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Διάρκεια Έργου: 36 μήνες

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

Ιστοσελίδα έργου: http://triton.simor.ntua.gr/


Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της διακινδύνευσης, το οποίο θα καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης υποδοχής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), από τον εντοπισμό της αναγκαιότητας χρήσης του ως ναυτιλιακού καυσίμου και την πραγματοποίηση της σχετικής επένδυσης, μέχρι την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Το σύστημα θα υποστηρίζει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders) και τις μεταξύ τους διεπαφές.

Η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος απασχολεί όλο και περισσότερο την ανθρωπότητα, οδηγώντας στη θέσπιση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη μείωση των αερίων ρύπων. Το έτος 2020 θεωρείται ορόσημο της εφαρμογής μιας σειράς διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που υποχρεώνουν τη διεθνή και εγχώρια ναυτιλιακή κοινότητα να υιοθετήσει μέτρα μείωσης των αερίων ρύπων που εκπέμπονται από τα πλοία. Πρωτοπόρο παράδειγμα αποτελούν οι χώρες της βόρειας Ευρώπης που ήδη χρησιμοποιούν πιλοτικά το καύσιμο αυτό στην ακτοπλοΐα τους, έχοντας δημιουργήσει την αντίστοιχη αλυσίδα αξίας χρήσης ΥΦΑ ως καυσίμου πλοίων. Σημαντικός παράγοντας στροφής των χωρών αυτών προς το ΥΦΑ, ήταν ο χαρακτηρισμός μεγάλου μέρους των θαλάσσιων περιοχών τους ως «Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών Οξειδίων του Θείου». Επομένως, με δεδομένο το νομοθετικό, πολιτικό και επιχειρηματικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην ευρωπαϊκή ναυτιλία, έχει εμφανιστεί η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ανάλογο σύστημα ανεφοδιασμού και τροφοδοσίας των πλοίων με ΥΦΑ και στην Ελλάδα.

Στόχος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης διακινδύνευσης και προτυποποίησης των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της επένδυσης, κατασκευής, λειτουργίας και ασφάλειας μιας «πράσινης» αλυσίδας αξίας ανεφοδιασμού πλοίων με ένα εναλλακτικό καθαρότερο ναυτιλιακό καύσιμο, έχοντας στο επίκεντρο τη λιμενική εγκατάσταση υποδοχής, αποθήκευσης και ανεφοδιασμού πλοίων με ναυτιλιακό καύσιμο ΥΦΑ. 

 

Το έργο TRiTON υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ- 01727).