Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Προηγμένο Σύστημα Προγραμματισμού Παραδόσεων και Δρομολόγησης Οχημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών Αστικών Περιοχών

Συμμετέχοντες Φορείς: ΕΟΠ- OPTIMUM AE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜAMA PRODUCTS

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

Ιστοσελίδα έργου: http://smartrans.tech/

Smartrans

Ο προγραμματισμός των παραδόσεων και η δρομολόγηση του στόλου των οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί ένα επιχειρησιακό πρόβλημα λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να αποσταλούν οι παραγγελίες των πελατών στη σωστή ποσότητα και ποιότητα, εντός ενός επιθυμητού χρόνου. Οι υπεύθυνοι λήψης των αποφάσεων αυτών καλούνται να επιτύχουν εξυπηρέτηση του πελάτη σε υψηλό επίπεδο και παράλληλα να διατηρήσουν το κόστος όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. O προγραμματισμός των παραδόσεων και η δρομολόγηση του στόλου, ειδικά εντός των πόλεων, λαμβάνει υπόψη ένα ευρύ σύνολο περιορισμών, όπως είναι το βάρος ή η χωρητικότητα του οχήματος, ο συνολικός διαθέσιμο χρόνος κάθε οχήματος, οι χρόνοι φόρτωσης και εκφόρτωσης, το ωράριο εργασίας των οδηγών, οι διαφορετικές ταχύτητες των οχημάτων, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί.
Οι παραδόσεις σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια (time windows) είναι ένα πρόβλημα που έχει μεν διερευνηθεί στη βιβλιογραφία, αλλά δεν έχει συσχετιστεί επαρκώς με τους περιορισμούς που επιβάλει ο κυκλοφοριακός φόρτος σε αστικές περιοχές, ο οποίος αποτελεί παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει σε παραδόσεις εκτός των προγραμματισμένων χρονικών περιθωρίων. Το μεταφορικό έργο σε αστικές περιοχές, προκειμένου να εκτελείται αποτελεσματικά χρειάζεται να υποστηριχθεί από προηγμένα εργαλεία παρακολούθησης το κυκλοφοριακού φόρτου και προσαρμογής των δρομολογίων σε αυτόν.
Το προτεινόμενο έργο έρχεται να καλύψει τις ανάγκες προγραμματισμού των παραδόσεων και δρομολόγησης των οχημάτων με χρονικά περιθώρια σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικών περιοχών. Αρχικά θα προκριθούν οι καταλληλότερες μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά περιθώρια καθώς και οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων για την παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα ενσωματώσει τις μεθόδους και τεχνικές που θα επιλεχθούν και θα αναπτυχθούν. Το σύστημα αυτό αποτελεί και το κύριο αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου, έχοντας ως σκοπό την υποστήριξη των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους χρονικούς ή άλλους κρίσιμους περιορισμούς του προβλήματος. Αποτέλεσμα θα είναι, οι ελληνικές εταιρείες να αυξήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητές τους μέσα από τη δυνατότητα υιοθέτησης του προτεινόμενου μοντέλου παροχής του «λογισμικού ως υπηρεσία» (SaaS – Software as a Service).