Πρόσφατα Ερευνητικά Έργα Τομέα ΒΔ&ΕΕ

Ανάπτυξη Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ενδυτών Συστημάτων για τη Διαχείριση Ευφυών και Ευέλικτων Αποθηκευτικών Κέντρων του Μέλλοντος

Συμμετέχοντες Φορείς: ΕΟΠ- ΕΠΙΣΕΥ-OPTIMUM AE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΟΤΕ
Διάρκεια Έργου: 30 μήνες
Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των σύγχρονων παγκοσμιοποιημένων επιχειρηματικών δικτύων υπήρξε βασικός παράγονSmartflexτας για τα τελευταία δέκα χρόνια στην ανάπτυξη, ενίσχυση της οικονομίας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, η ερευνητική κοινότητα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και υπό τη συνεχή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να βρουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν τις βασικές διαδικασίες εφοδιαστικής καθώς ενοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης εφοδιαστικής. Το έργο SMARTFLEX στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγγελίας σε κέντρα logistics χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Augmented Reality. Το σύστημα θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποστηρίζουν τη διαδικασία συλλογής μέσω ενός ολοκληρωμένου και πλήρως διασυνδεδεμένου υποσυστήματος AR.

Ιστοσελίδα Έργου: http://smartflex.tech/