Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διοίκηση Λειτουργίας & Συντήρηση

Εξάμηνο:8ο
Διδάσκοντες: Α.Τόλης, Β.Σπιτάς, Σ.Γκαγιαλής

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων. Διαχείριση τεχνικών αντικειμένων. Προγραμματισμός & έλεγχος συντήρησης (προληπτική συντήρηση, διαχείριση εντολών, τεχνικά έργα επισκευών). Οργάνωση της λειτουργίας της συντήρησης. Αντικατάσταση εξοπλισμού: Εισαγωγή, αντικατάσταση με όμοια μηχανή, αντικατάσταση με βελτιωμένη μηχανή, απότομη ή/και συνεχής τεχνολογική βελτίωση. Αντικατάσταση Εξαρτημάτων και Συντήρηση Εξοπλισμού: Εισαγωγή, στοιχεία θεωρίας ανανεώσεως, αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, αντικατάσταση εξαρτημάτων τεχνικών συστημάτων, προβλήματα επιθεωρήσεως - συντηρήσεως. Αξιοπιστία 62 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνικού Εξοπλισμού: Εισαγωγή. Ορισμοί, υπολογισμός αξιοπιστίας τεχνολογικών συστημάτων, προσδιορισμός βέλτιστης στάθμης αξιοπιστίας. Ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών και διερεύνηση των αιτίων τους σε μηχανές και μηχανολογικές κατασκευές. Χρησιμοποίηση οργάνων και βιομηχανικού λογισμικού.

Συνήθεις τύποι αστοχιών στοιχείων μηχανών και συσκευών/συστημάτων στη βιομηχανία. Μέθοδοι καταγραφής σε πραγματικό χρόνο και δειγματοληπτικής καταγραφής αστοχιών και κατάστασης λειτουργίας μηχανών. Καταστρεπτικές και μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου. Υπολογισμός εναπομένουσας διάρκειας ζωής και λήψη αποφάσεων αλλαγής/αντικατάστασης. Προσωρινές λύσεις επιδιόρθωσης - αντικατάστασης και μέθοδοι εφαρμογής τους. Λίπανση και προσδιορισμός διαστημάτων επιθεώρησης-επαναλίπανσης-αλλαγής. Δείκτες προσοχής και κινδύνου. Τεχνικές μέθοδοι αντιμετώπισης εκτάκτων αστοχιών στη Βιομηχανία.