Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Εξάμηνο:8ο     
Διδάσκων: Ν.Παναγιώτου

 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Ροή κόστους. Κατανομή κόστους. Λογιστική συνολικού κόστους. Λογιστική διαφορικού κόστους. Κοστολόγηση Εργασιών. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Κοστολόγηση Έργων. Πρότυπη Κοστολόγηση και Ανάλυση Αποκλίσεων. Κοστολόγηση και Διαχείριση Δραστηριοτήτων. Προϋπολογισμός. Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering) και Βελτίωση Επιχειρήσεων (Business Process Improvement). Η μέθοδος Balanced Scorecard. Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο.